Janusz Korczak wczoraj i dziś

Bartek Piwowarczyk

Punkty: 156
09.02.2015 Bartek Piwowarczyk

Lekceważymy dziecko, bo nie wie, nie domyśla się, nie przeczuwa. Nie zna trudności i powikłań dorosłego życia, nie wie, skąd płyną okresy naszych podnieceń, zniechęceń i znużeń, co płoszy spokój i kwasi humor. Nie zna dojrzałych porażek i bankructw. Łatwo uśpić, zwieść naiwne i ukryć. Sądzi, że życie jest proste i łatwe.
Janusz Korczak – Prawo dziecka do szacunku, s. 9

 

Powyższy cytat, pochodzący z krótkiego, acz ogromnie istotnego dla historii edukacji w Polsce (a raczej historii nauczania w ogóle) dzieła Janusza Korczaka, stanowi gorzką, acz celną i poniekąd pragmatyczną diagnozę zwyczajowego podejścia rodziców (czy też ogólnie dorosłych) do dziecka i dziecięcego podejścia do życia, które dorosłych nierzadko denerwuje, bo stanowi obszar ich niezrozumienia i powoduje wspomniane powyżej „lekceważenie”. Lekceważenie to połączone jest najczęściej z (według wielu uzasadnionym) poczuciem wyższości dorosłych wobec dzieci.

Słowa zacytowane powyżej opisują podejście, z którym Janusz Korczak walczył praktycznie do końca swojego naukowego i prywatnego życia, które mimo, iż zakończone zbyt szybko i niegodnie, pełne było dobrze przemyślanej i nowatorskiej pracy z młodzieżą i znaczących dla nauki i edukacji (choć w części zupełnie nieznanych) publikacji fachowych.

Janusz Korczak – uczeń, lekarz, pedagog, literat…

Janusz Korczak urodził się 22 lipca 1879 w Warszawie, jako Henryk Goldszmit, syn zasymilowanego żydowskiego prawnika. Ten rodowód kazał mu do końca życia przyznawać się do swej narodowej dwoistości, której nigdy się nie wstydził, i która (o historio!) stała się jednym z powodów jego przedwczesnej i smutnej śmierci. Jednak zanim ta nastąpiła, młody Henryk (bo Januszem stanie się nieco później) uczęszcza najpierw do szkoły początkowej Augustyna Szmurły, następnie do Gimnazjum Praskiego, by edukację na szczeblu średnim dokończyć w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława IV. W tym czasie młody Goldszmit okazał się oddanym czytelnictwu młodzieńcem, co zapewne jakiś czas później spowodowało jego przeobrażenie w literata i nie tylko (pisarsko debiutował jeszcze przed maturą). Póki co, abiturient roku 1898 aplikuje na Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie, na którym, mimo repetycji po pierwszym roku, uzyskuje wykształcenie lekarskie. Dyplom otrzymał w 1905 roku. Pracował najpierw w żydowskim szpitalu w Warszawie, by przenieść się wkrótce na dalsze studia do Berlina, gdzie w latach 1906 – 1907 uczęszczał na płatne wykłady i prowadził pierwsze badania wychowawcze. Pierwszą Wojnę Światową przepracował jako lekarz frontowy, co powtórzyło się podczas Wojny Polsko – Bolszewickiej.

W międzyczasie, mimo burzliwych czasów (które de facto w jego przypadku nigdy się nie skończyły) założył w Warszawie Dom Sierot, który prowadził przez trzydzieści lat – od roku 1912. Zakład wychowawczy Nasz Dom to kolejna instytucja dla dzieci – sierot, którą prowadził od roku 1919.

Poza działalnością społeczną Korczak regularnie udzielał się jako badacz i literat, zyskując szacunek i posłuch u ludzi jemu współczesnych. Gdy w 1942 roku Dom Sierot, znajdujący się w murach Getta Warszawskiego, wywieziony został do KL Treblinka, doktor nie opuścił około dwustu swoich podopiecznych i razem z nimi (mimo planów ucieczki, którą proponowali mu znajomi z aryjskiej strony) udał się do obozu.
Stracony został w pierwszym tygodniu sierpnia 1942 roku. Bardzo już chory poddał się niesprawiedliwemu przecież losowi. Zginął niegodnie, śmiercią na którą ani on, ani żaden z jego młodych podopiecznych sobie nie zasłużył. Na szczęście jego praca i badania pozostały na świecie i przetrwały wszystkie historyczne perturbacje. Czas, aby znając nieco historii jego życia, przyjrzeć się poglądom edukacyjno – pedagogicznym, które w swoich pracach opisywał Stary Doktor Janusz Korczak.

Edukacja i wychowanie według Janusza Korczaka

Mówi się, że Korczak poświęcił całe życie dzieciom, edukując je, wpływając na ich rozwój i samostanowienie. Być może kompensował w ten sposób własne, nie najszczęśliwsze dzieciństwo – ojciec miał duże problemy psychiczne, a sytuacja finansowa rodziny nie zawsze była dobra. Jakiekolwiek były bezpośrednie jego przesłanki, wkład Korczaka w edukację dzieci, do dzisiaj pozostaje wkładem nie do przecenienia. Czas się nad nim pochylić.

Celnie scharakteryzował ideologiczne pobudki Korczaka Bogusław Śliwerski, który napisał: „Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka. Zwracał szczególną uwagę na nierównoprawną pozycje dzieci w społeczeństwie, ich zależność od dorosłych.Domagał się, by uznano, że dziecko jest pełnowartościowym człowiekiem od chwili narodzin, na każdym etapie swojego istnienia i ma prawo być sobą, takim jakim jest”(1). Słowa te stanowią naturalną, rozsądną negację przekazu zaprezentowanego w cytacie na początku tej pracy. Siwierski idzie jednak dalej, wskazując korczakowskie novum: „Korczak potrafił bowiem zerwać z <<kostiumem oczywistości>> konserwatywnej pedagogiki, dokonując konwersji spojrzenia na wychowanie i uczestniczące w nim podmioty, dając odbiorcom swoich dzieł <<nowe oczy>>, którymi należałoby spojrzeć na świat pedagogicznych interacji”(2) . By skończyć z teoretycznymi wstępami, przyjrzyjmy się głównym założeniom wychowania korczakowskiego, sformuowanym przez Śliwerskiego (3) :

 •  Szacunek do dziecka jako człowieka rozwijającego się poprzez własną aktywność, jako podmiotu.
 •  Zasada (i praktyka) partnerstwa dziecka w procesie wychowania
 •  Prawo dziecka do opieki oraz odpowiedzialność społeczeństwa dorosłych za warunki życia dziecka
 •  Poszukiwanie syntezy wiedzy o dziecku
 •  Techniki działania pedagogicznego jako konsekwencja przyjętych ogólnych założeń systemu opiekuńczo – wychowawczego
 •  Koncepcja wychowawcy, wynikająca z ogólnej postawy Korczaka wobec dziecka.

 

Powyższe punkty brzmią co najmniej ogólnie, a ich znaczenie pozostaje bez wpływu jeśli pozbawione jest odniesień do pism samego Starego Doktora, jak nazywany był Korczak. Nie ma też sensu roztrząsać ich po kolei, skończyłoby się to bowiem kolejną syntezą, których dziesiątki napisał już niejeden kompetentny autor. Zamiast tego, wróćmy do wspomnianej na początku eseju broszury pod tytułem „O prawie dziecka do szacunku”. Tytułowy szacunek jawi się w tej publikacji jako wartość nadrzędna, z której wynika wszystko i w której wszystko się zaczyna. Korczak pisze jasno i jednoznacznie: „Dziecko nie jest głupie; głupców wśród nich nie więcej, niż wśród dorosłych. Przystrojeni w purpurę lat, jakże często narzucamy bezmyślne, bezkrytyczne, niewykonalne przepisy. Zdumione staje niekiedy rozumne dziecko wobec napastliwej, leciwej, urągliwej głupoty”(4) . Wygląda zatem na to, że dla Korczaka dziecko w swej niewiedzy stoi wręcz ponad dorosłymi/rodzicami, przynajmniej „niekiedy”. Dlatego dziecku należy się (znowu!) szacunek. Autor wymienia kilka jego wymiarów: szacunek do jego niewiedzy, do pracy poznania dla niepowodzeń i łez, własności i budżetu dziecka, wreszcie szacunek do tajemnic i dnia dzisiejszego. (5)

Z tego wielowymiarowego szacunku wynika naturalnie podkreślana przez Korczaka potrzeba współpracy nauczającego z dzieckiem, który to nauczający staje się WYCHOWAWCĄ. Istotne jest brzmienie i ciężar gatunkowy tego słowa – Korczak zerwał z przebrzmiałym modelem konserwatywnego bakałarza, który poprzez manipulację strachem zwykł zdobywać u uczniów „szacunek”, który de facto często był ich obawą. Jednoznacznie potwierdza to Śliwerski, pisząc, że pedagogiczną ideą Korczaka jest „partnerstwo w relacji wychowawca – wychowanek, które powinno wyrażać się w odrzuceniu przez pedagogów despotycznego rygoru, na rzecz wzajemnego porozumiewania się, współdziałania, wspólnego uzgadniania żywotnych dla obu stron spraw, zaufania do dziecka, do jego rozsądku i umiejętności w stosunkach interpersonalnych między dzieckiem a wychowawcą”(6).

Ze stosunków interpersonalnych, szacunku i potrzeby współpracy wynika naturalnie kolejna charakterystyczna cecha wychowania korczakowskiego – indywidualne podejście do ucznia. To zagadnienie, będące do dziś niczym więcej jak utopijnym życzeniem (przynajmniej w sytuacji przeludnionych klas w szkołach powszechnych) wynikała u Korczaka z idei progresywizmu pedagogicznego, do której to inspiracji otwarcie się przyznawał. Indywidualizacja i emancypacja ucznia, zakorzeniona również w pozytywistycznych jeszcze przekonaniach Starego Doktora, miała w jego wersji obejmować wszystkie wymiary wychowania i każdy element wpływu wychowawcy (podmiotu) na ucznia (przedmiot działania). Dochodzi wręcz do tego, iż Doktor, cytowany przez Śliwerskiego, uważa, że: „Inaczej wychowywać należy dziecko ładne, inaczej brzydkie. A że nie ma wychowania bez udziału dziecka, więc nie należy ukrywać wstydliwe zagadnienia urody przed nim, gdyż to właśnie psuje. Ta niby pogarda dla urody jest przeżytkiem średniowiecza”(7). Cytat ten brzmi jednoznacznie, jeśli nie okrutnie, nie jest też na pewno opisem najistotniejszego wymiaru indywidualizacji w korczakowskim wychowaniu. Jest natomiast dobrym przykładem jednoznaczności podejścia Janusza Korczaka. Jednoznaczność ta może i dochodziła niekiedy do przesady (jak w słowach cytowanych przed momentem), ale zapewniła Korczakowi niezmienność przekazu i nieustępliwość w działaniu, co z kolei poskutkowało tym, iż jego nauczanie, nauka i pedagogiczne podejście przeżyły jego samego i przetrwały wszelkie złe prądy: komunizm, niedoskonałą transformację ustrojową, równie niedoskonałą reformę szkolnictwa w Polsce i wszelkie inne burze. Janusz Korczak umarł, ale przetrwały jego wartościowe, poparte rzetelnymi badaniami i wieloletnim doświadczeniem, idee i wnioski, tak naukowe, jak literackie i stricte pedagogiczne.

Janusz Korczak dziś

Stary Doktor poważany jest do dziś, choć, według Śliwerskiego, nigdy nie było to jego celem. Współredaktor publikacji Pedagogika. Podręcznik akademicki pisze, że „Korczak nie chciał być naśladowany, nie oczekiwał zachwytu nad swoimi dokonaniami czy zaintrygowania własną osobowością”(8). Nie da się stwierdzić, czy Korczak naprawdę myślał o sobie w ten sposób, jeśli jednak istotnie tak było (co poniekąd wynika z natury działań, które podejmował), musiałby w dzisiejszych czasach pogodzić się z publicznym uznaniem, które niezmiennie go spotyka. Oczywiście nie ma on tylko zwolenników, ale ilość oponentów nierzadko jest wyznacznikiem wielkości. Wystarczy wspomnieć, że należący do nieodległej przeszłości rok 2012 ogłoszony został w Polsce Rokiem Janusza Korczaka i opatrzony znaczącym hasłem: „Nie ma dzieci – są ludzie”

I smutne jest tylko, że jego idee niekiedy wypaczane są przez poronione wynalazki w rodzaju na przykład wychowania bezstresowego. Pozostaje mieć nadzieję, że najzwyczajniej DOBRA dla dzieci ideologia korczakowska pozostanie w programach nauczania i umysłach pedagogów na zawsze. Na zawsze, bo jak mówił Korczak:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

korczak

Przypisy:

 1. Śliwerski Bogusław, Pedagogika Janusza Korczaka w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2003, s. 334
 2. Ibidem, s. 335
 3. Ibidem, s.334
 4. Korczak Janusz, O prawie dziecka do szacunku, Warszawa 1948, s. 27
 5. Ibidem, s. 28-31
 6. Śliwerski Bogusław, Pedagogika Janusza Korczaka w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2003, s. 337
 7. Ibidem, s. 337
 8. Ibidem, s. 343

 

 

 

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów