Regulamin

Regulamin serwisu RePortal

Serwis internetowy rePortal działający pod adresem http://www.reportal.pl (dalej: „SERWIS”) prowadzony jest przez:

Piotra Konkolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: NEW SYMPTOM Piotr Konkolewski, ul. Wjazdowa 3B lok. 8, 66-400 Międzychód.

NIP: 5951441798 REGON: 302453660

adres korespondencyjny: ul. Radostowa 18 25-362 Kielce

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady korzystania z SERWISU. Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU oznacza, że akceptuje on jego treść.

2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

a) ADMINISTRATOR – podmiot prowadzący SERWIS,

b) UŻYTKOWNIK – każda osoba korzystająca z SERWISU, w tym REPORTER

c) REPORTER – każdy zarejestrowany UŻYTKOWNIK, publikujący w SERWISIE swój autorski MATERIAŁ,

d) KONTO – dostępne dla REPORTERA po aktywowaniu miejsce w SERWISIE, za pośrednictwem którego REPORTER uzyskuje dostęp do SERWISU oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w SERWISIE.

e) MATERIAŁ – wszelkie publikacje zamieszane w SERWISIE przez REPORTERA, w szczególności publikacje w postaci tekstu, zdjęcia, filmu, dźwięku, muzyki, animacji, wykresu, opracowania lub pliku informatycznego.

f) REGULAMIN – niniejszy Regulamin

3. REGULAMIN stanowi w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy.

6. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności SERWISU, w tym do przeglądania jego treści, zakładania KONTA i publikowania MATERIAŁÓW, niezbędne są:

a) komputer z aktywnym dostępem do sieci Internet,

b) zainstalowana na komputerze przeglądarka internetowa,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7. UŻYTKOWNIK jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z SERWISU zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie SERWISU.

9. ADMINISTATOR nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu SERWISU i przerwy niewynikające z jego winy.

10. Przeglądanie zawartości SERWISU nie wymaga rejestracji i zakładania KONTA.

11. Publikowanie MATERIAŁÓW wymaga rejestracji i założenia KONTA.

12. UŻYTKOWNIK może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej SERWISU oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

13. Każdy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ADMINISTRATORA o wszelkich przejawach działań sprzecznych z obowiązującym prawem, jak również działań niezgodnych z REGULAMINEM.

14. ADMINISTRATOR zastrzega możliwość wystąpienia ograniczeń w funkcjonalności SERWISU w okresie wdrażania nowych rozwiązań, w szczególności w okresie funkcjonowania SERWISU w tzw. wersji „beta”. ADMINISTRATOR nie ponosi wówczas odpowiedzialność za usterki w działaniu SERWISU oraz szkodę wyrządzoną komukolwiek.

15. Zabronione jest wykorzystywanie luk i błędów w działaniu SERWISU w celu przysporzenia sobie lub osobie trzeciej korzyści majątkowej. Takie działanie upoważniają ADMINISTARTORA do niezwłocznego zablokowania konta REPORTERA oraz do odmowy wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 i 4 REGULAMINU, uzyskanego w sposób sprzeczny z postanowieniami REGULAMINU, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

§ 2. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

1. Założenie KONTA (dalej: „rejestracja”) w SERWISIE jest bezpłatne. KONTO może założyć tylko osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W celu rejestracji w SERWISIE należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować Regulamin SERWISU oraz złożyć oświadczenia o następującej treści:

a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i wykorzystanie

ich w celach związanych z działalnością SERWISU, w szczególności do działań marketingowych prowadzonych przez ADMINISTATORA oraz podmioty z nim współpracujące”,

b) „Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez ADMINISTATORA oraz podmioty z nim współpracujące informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)”.

3. W celu usunięcia KONTA, REPORTER zobowiązany jest wysłać wiadomość elektroniczną z żądaniem usunięcie KONTA na adres kontakt@reportal.pl. W e-mailu należy podać adres poczty elektronicznej, na który założone zostało KONTO.

4. Zamieszczając wszelkie dane na swoim KONCIE, REPORTER oświadcza, iż jest upoważniony do posługiwania się tymi danymi.

5. REPORTER udziela zgody ADMINISTRATOROWI na wykorzystywanie stron internetowych SERWISU, na których publikowane są MATERIAŁY REPORTERA do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.

6. Wszelkie działania wymienione w ustępie 5, będą podejmowane bez ingerencji w treść MATERIAŁÓW, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

7. ADMINISTRATOR jest uprawniony do zablokowania konta REPORTERA, jeżeli uzna jego działanie w ramach korzystania ze SERWISU za naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich i zasady współżycia społecznego. Informację o zablokowaniu konta REPORTER otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail, na który zarejestrował KONTO. W szczególności zabronione jest:

a) zakładanie KONTA o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,

b) działanie w sposób naruszający prawa innych UŻYTKOWNIKÓW, w tym w szczególności majątkowe i osobiste prawa autorskie,

c) podejmowanie działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych REPORTERÓW,

d) podejmowanie działań i przekazywanie danych do SERWISU, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

e) umieszczenie w MATERIAŁACH i w opisach MATERIAŁÓW słów kluczowych niezgodnych z treścią stron REPORTERA oraz zamieszczenie treści reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

f) publikacja MATERIAŁÓW, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innej strony internetowej.

8. Zablokowanie konta, o którym mowa w ust. 7 może mieć charakter tymczasowy lub stały.

9. W celach bezpieczeństwa REPORTER jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy loginu i hasła do swojego KONTA w SERWISIE,

10. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania SERWISU bez uprzedniego powiadomienia,

b) skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach SERWISU,

c) całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu UŻYTKOWNIKÓW na stronach SERWISU.

11. Wiarygodność treści MATERIAŁÓW publikowanych w SERWISIE nie są kontrolowane przez ADMINISTATRORA. ADMINISTRATOR zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji MATERIAŁÓW przez REPORTERÓW.

12. REPORTER jest zobligowany do podania poprawnych, prawdziwych i dokładnych danych osobowych, w tym adresu numeru rachunku bankowego. Podanie błędnych lub niedokładnych danych może spowodować odmowę wypłaty świadczeń należnych od ADMINISTRATORA lub opóźnienie w ich wypłacie, za co ADMINISTATOR nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3. WYNAGRODZENIE REPORTERA

1. ADMINISTATOR będzie wypłacał REPORTEROWI wynagrodzenie, którego wysokość będzie zmienna i zależna od dochodu ADMINSTRATORA osiąganego z administrowania stroną internetową SERWISU, na której opublikowano MATERIAŁ danego REPORTERA, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 – 11 poniżej.

2. Wynagrodzenie REPORTERA nie będzie mogło być wyższe niż połowa zysku netto ADMINISTRATORA osiągniętego z administrowania stroną internetową SERWISU, na której opublikowano MATERIAŁ danego REPORTERA.

3. Do obliczenia całościowego wynagrodzenia należnego danemu REPORTEROWI będzie brany pod uwagę zysk netto ADMINISTARTORA uzyskany z administrowania wszystkimi stronami internetowych SERWISU, na których opublikowane zostały MATERIAŁY danego REPORTERA.

4. Zysk netto ADMINISTRATORA oznacza jego przychód pomniejszony o wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub osób prawnych (CIT).

5. REPORTER w każdym czasie może uzyskać informację o szacunkowej wysokości jego bieżącego wynagrodzenia, przez zalogowanie się do strefy wynagrodzeń w ramach KONTA w SERWISIE.

6. Wynagrodzenie szacunkowe, o którym mowa w ust. 5 będzie podlegało weryfikacji przez ADMINISTRATORA w terminie do 35 dni od daty powstania wynagrodzenia szacunkowego.

7. Roszczenie REPORTERA o wypłatę wynagrodzenia powstaje dopiero z chwilą zweryfikowania jego wysokości, o czym mowa w ust. 6.

8. Wypłata wynagrodzenia następuje na żądanie REPORTERA, nie częściej jednak niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym i nie wcześniej niż po weryfikacji, o której mowa w ust.6. Minimalna kwota jednorazowej wypłaty wynosi 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

9. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia przez REPORTERA żądania wypłaty.

10. ADMINISTRATOR może odmówić wypłaty wynagrodzenia REPORTEROWI w następujących sytuacjach:

a) w razie zablokowania KONTA REPORTERA, w szczególności w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 7 i 8 REGULAMINU,

b) w razie klikania przez REPORTERA w reklamy umieszczone na stronach internetowych SERWISU, na których opublikowane zostały MATERIAŁY danego REPORTERA lub w razie innego sztucznego zwiększania przez REPORTERA liczby wyświetleń i/lub kliknięć tych reklam,

c) w razie nakłaniania przez REPORTERA innych osób do klikania w reklamy umieszczone na stronach internetowych SERWISU, na których opublikowane zostały MATERIAŁY danego REPORTERA,

d) w razie oferowania przez REPORTERA innym osobom wynagrodzenia za oglądanie reklam umieszczonych na stronach internetowych SERWISU, na których opublikowane zostały MATERIAŁY danego REPORTERA lub przeprowadzanie wyszukiwań, zobowiązywanie się do zbierania funduszy na rzecz innych podmiotów w zamian za takie postępowanie oraz umieszczanie grafiki obok pojedynczych reklam.

§ 4. PROGRAM PARTNERSKI

1. Założenie KONTA przez REPORTERA jest równoznaczne z przystąpieniem przez niego do PROGRAMU PARTNERSKIEGO.

2. Uczestnictwo w PROGRAMIE PARTNERSKIM jest bezpłatne.

3. W ramach PROGRAMU PARTNERSKIEGO, ADMINISTRATOR będzie tworzył po każdym miesiącu kalendarzowy listę najpopularniejszych REPORTERÓW.

4. Popularność REPORTERÓW będzie ustalana w oparciu o :

a) liczbę unikalnych odwiedzin w danym miesiącu kalendarzowym strony internetowej SERWISU, na której opublikowano dany MATERIAŁ. b) rejestrację w SERWISIE

c) opublikowane MATERIAŁY

d) komentarze pod MATERIAŁAMI

e) ilość udostępnień MATERIAŁÓW

f) ilość polubieni reLike MATERIAŁÓW

g) ilość polubień Facebook, Twitter, Google + MATERIAŁÓW

h) kwotę zarobioną w RePortfelu

5. ADMINISTRATOR, niezależnie od wynagrodzenia opisanego w § 3 będzie wypłacał dodatkowe wynagrodzenie z PROGRAMU PARTNERSKIEGO dla najpopularniejszych REPORTERÓW

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 ADMINISTRATOR będzie podawał do publicznej wiadomości na stronach internetowych SERWISU, z góry na dany miesiąc kalendarzowy, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu popularności REPORTERÓW

7. Wynagrodzenie z PROGAMU PARTNERSKIEGO będzie płatne w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia przez REPORTERA żądania wypłaty.

8. ADMINISTRATOR może odmówić wypłaty wynagrodzenia z PROGRAMU PARTNERSKIEGO, REPORTEROWI w razie zablokowania konta REPORTERA w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 5 i 6 Regulaminu.

§ 5. PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

1. REPORTER publikując w SERWISIE MATERIAŁ oświadcza, iż jest on jego autorstwa, bądź też, że posiada on majątkowe prawa autorskie lub licencję umożliwiającą publikację MATERIAŁU w zakresie zgodnym z funkcjonalnością SERWISU.

2. Zakazane jest publikowanie materiałów tekstowych już wcześniej rozpowszechnionych w dowolnej formie, w szczególności poprzez publikacje w prasie, książkach, radiu, telewizji oraz w Internecie.

3. Zakazane jest publikowanie MATERIAŁÓW o charakterze pornograficznym, naruszających prawa innych osób, propagujących treści faszystowskie, rasistowskie, totalitarne, komunistyczne, propagujących przemoc, dyskryminację, nienawiść, narkotyki, jak również MATERIAŁÓW wulgarnych, gorszących lub w inny sposób kontrowersyjnych, obrażających uczucia lub symbole religijne i państwowe, naruszających prywatność, dobro osobiste i godność osób trzecich, naruszających prawo polskie i międzynarodowe, plików zainfekowanych wirusami, jak również odnośników do stron z takimi plikami lub do stron zabronionych przez prawo polskie.

4. SERWIS umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie, jednakże ADMINISTATOR zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania MATERIAŁU nawet bez podania przyczyny oraz do wprowadzenia własnej korekty do MATERIAŁU w formie tekstu w zakresie poprawności ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej.

5. W wyjątkowych przypadkach SERWIS zastrzega sobie prawo do usunięcia już opublikowanego MATERIAŁU bez podania przyczyny.

6. REPORTER ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy opublikować MATERIAŁ. W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATORA, że dany REPORTER nie opublikował nowych MATERIAŁÓW, ADMINISTRATOR ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia KONTA danego REPORTERA.

7. Za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich w związku z publikacją MATERIAŁU, wyłączną odpowiedzialność podnosi REPORTER.

§ 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podczas korzystania z SERWISU w komputerze UŻYTKOWNIKA zapisywane są informacje tekstowe zwane “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego korzystania z SERWISU. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację UŻYTKOWNIKA. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Podanie przy założeniu KONTA danych osobowych przez REPORTERA jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności SERWISU.

2. Administratorem danych osobowych REPORTERÓW jest ADMINISTATOR SERWISU.

3. REPORTER, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) są one zgodne z prawdą,

b) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i wykorzystanie ich w celach związanych z działalnością SERWISU, w szczególności do działań marketingowych prowadzonych przez ADMINISTATORA oraz podmioty z nim współpracujące,

4. Każdy REPORTER ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres ADMINISTRATORA.

5. Zgłoszenie przez REPORTERA wniosku o usunięcie przez ADMINISTRATORA danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze korzystanie z funkcjonalności SERWISU przewidzianych dla REPORTERÓW jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem KONTA tego REPORTERA.

6. KONTA, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z SERWISU.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ADMINISTARTOR zastrzega sobie prawo do nieustannej zmiany i rozwija funkcjonalności SERWISU. ADMINISTRATOR w szczególności może w dowolnym momencie dodawać lub wyłączać funkcjonalności lub cechy SERWISU, a także zawieszać świadczenie poszczególnych usług lub zupełnie zaprzestać ich świadczenia.

2. ADMINISTATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w REGULAMINIE w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia REGULAMINU podlegają publikacji na niniejszej

stronie internetowej. Wprowadzane zmiany nie działają wstecz i wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich publikacji. Zmiany REGULAMINU wprowadzone w wykonaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują najpóźniej od dnia wejścia w życie tych przepisów. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem reportal.pl/regulamin/.

3. Reklamacje dotyczące funkcjonowania SERWISU, komentarzy pod MATERIAŁAMI lub zgłoszenia dotyczące naruszeń REGULAMINU powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@reportal.pl, lub listownie na adres: ul. Radostowa 18, 25-362 Kielce.

4. ADMINISTRATOR będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

5. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ADMINISTRATOR może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane UŻYTKOWNIKÓW SERWISU sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: reportal.pl/regulamin/konkurs.