Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu

1. Niniejszy REGULAMIN określa zasady uczestnictwa w KONKURSIE. Uczestnictwo przez UŻYTKOWNIKA w KONKURSIE oznacza, że akceptuje on treść niniejszego REGULAMINU.

2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

a) ADMINISTRATOR – podmiot prowadzący SERWIS,

b) UŻYTKOWNIK – każda osoba korzystająca z SERWISU, w tym REPORTER

c) REPORTER – każdy zarejestrowany UŻYTKOWNIK, publikujący w SERWISIE swój autorski MATERIAŁ,

d) KONKURS – jednorazowe zdarzenie zorganizowane przez Administratora w SERWISIE na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) MATERIAŁ – wszelkie publikacje zamieszane w SERWISIE przez REPORTERA, w szczególności publikacje w postaci tekstu, zdjęcia, filmu, dźwięku, muzyki, animacji, wykresu, opracowania lub pliku informatycznego.

f) SERWIS – Serwis internetowy rePortal działający pod adresem http://www.reportal.pl prowadzony przez Piotra Konkolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: NEW SYMPTOM Piotr Konkolewski, ul. Wjazdowa 3B lok. 8, 66-400 Międzychód, NIP: 5951441798 REGON: 302453660

3. Uczestnictwo w KONKURSIE jest bezpłatne.

4. W ramach KONKURSU, ADMINISTRATOR stworzy po godz 12:00, 31.10.2014 r. listę najpopularniejszych MATERIAŁÓW.

5. Popularność MATERIAŁÓW będzie ustalana w oparciu o liczbę polubień Facebook oraz polubień relike przy artykule strony internetowej SERWISU, na której opublikowano dany MATERIAŁ. Wagi: polubienie Facebook – 1 pkt, polubienie relike – 2 pkt

6. ADMINISTRATOR wypłaci w ramach nagrody dla REPORTERÓW najpopularniejszych MATERIAŁÓW następujące kwoty:

* za zajęcie 1 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: 1 000 zł

* za zajęcie 2 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: 500 zł

* za zajęcie 3 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: 500 zł

* za zajęcie 4 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: 250 zł

* za zajęcie 5 miejsca na liście, o której mowa w pkt 4 Regulaminu: 250 zł

7. Nagroda z KONKURSU będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia przez REPORTERA żądania wypłaty