Z czym się wiąże samozatrudnienie?

Justka

Justka
Punkty: 373
10.01.2015 Justka

Jednym ze sposobów, który jest coraz częściej rozpowszechniony na rynku polskim jest zjawisko samozatrudnienia, czyli pracy wykonywanej na własny rachunek, we własnym imieniu i na własne ryzyko. Do samozatrudnienia dochodzi w sytuacjach, kiedy umowa o pracę z pracodawcą zostaje zamieniona na działalność gospodarczą a jednocześnie świadczenie usług odbywa się na rzecz byłego pracodawcy. Pracodawca mając do rozdysponowania prace, które nie są skomplikowane i nie potrzebują nadzoru zleca je osobie, która pracuje na własny rachunek. Nie zawsze jednak założenie firmy jest jednoznaczny z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5b ustawy z dn. 26 lipca 1996 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, które jednocześnie spełniają takie warunki jak odpowiedzialność za osoby trzecie ponosi ten, który zleca wykonanie czynności; czynności zlecane są realizowane pod kierownictwem i w miejscu i terminie, który wyznaczył zlecenie czynności; ten, który wykonuje czynności nie jest odpowiedzialny za ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem działalności.

Jeśli jednak trzy warunki występują jednocześnie wówczas w myśl art. 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych urząd skarbowy może zakwestionować umowę o świadczenie usługi w ramach działalności gospodarczej i uznać to za stosunek do pracy. Aby móc świadczyć usługi w ramach jednoosobowej działalności, samozatrudniony musi podpisać ze zleceniodawcą umowę cywilnoprawną.

Główną korzyścią przechodzenia z etatu na jednoosobową działalność gospodarczą jest szansa wyboru najlepszej formy opodatkowania osiągniętych dochodów i przychodów. Dziś są cztery możliwości płacenia podatków. Jest to karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy. Podatki można również płacić na zasadzie ogólnej.

Należy jedynie podkreślić, że z ryczałtu ewidencjowanego i podatku liniowego nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy świadczą na rzecz „byłego lub obecnego pracodawcy czynności, które wykonywali w ramach stosunku pracy w roku poprzedzającym lub w roku rozpoczęcia działalności”. Zasady założenia i prowadzenia działalności w formie zatrudnienia regulowane są z ramienia ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych .

W szerszym rozumowaniu samozatrudnienie to wszystkie związki jakie są nawiązane z byłym pracodawcą, które są oparte na podstawie innej niż umowa i pracę. Taka podstawa to przede wszystkim są umowy, które przewiduje kodeks cywilny, zlecenia i wykonanie dzieła.

Zleceniobiorcy muszą płacić ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, jeśli wykonują oni zlecenie w siedzibie zleceniodawcy. Zawsze odprowadzane są składki zdrowotne. Wykonujących umowy o realizację dzieła nie obowiązują ubezpieczenia. Najwygodniejszą formą – z punktu widzenia firmy ograniczającej koszty pracy, byłoby zawarcie umowy o dostarczanie oprogramowania z informatykami prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek (już po rozwiązaniu z nimi umów o pracę). Następuje wówczas nawiązanie współpracy między dwoma równorzędnymi podmiotami gospodarczymi: jednym – dotychczasowym pracodawcą tych programistów, kupującym oprogramowanie w celu jego odsprzedaży i drugim – autorem programu, ponoszącym wszelkie koszty swojego funkcjonowania. 

Korzyści samozatrudnienia

Samozatrudnienie choć łączy się z obawami i ryzykiem to jednak coraz częściej się zdarza, iż społeczeństwo coraz częściej sięga po tę formę zatrudnienia. Głównymi przyczynami podjęcia takiej decyzji jest nadzieja na wyższe zarobki i szansa na poprawę sytuacji ekonomicznej, poczucie niezależności i syndrom „ucieczki w przód”. Samozatrudnienie w tym przypadku jest rozumiany jako indywidualny i często prywatny sposób radzenia sobie na rynku pracy.

Samozatrudnieni oczekują szansy na odnalezienie się na rynku pracy i odniesienie dla siebie korzyści ekonomicznych. Poprzez taką formę zatrudnienia oczekują uproszczenia systemu podatkowego i obniżenia podatku (podatek liniowy ma wielu zwolenników), uproszczenie procedur formalnoprawnych, które są związane z działalnością gospodarczą i księgowaniem, postulowanie o zmniejszenie pośredniego kosztu pracy, czyli ZUS-u i pozostałych składek ubezpieczeniowych). Przez samozatrudnienie zwiększa się szanse na tańsze kredyty i bardziej dogodne warunki dostępu do linii kredytowej. Zaskakująco rzadkim zjawiskiem jest oczekiwanie pomocy ze strony państwa (dotacje unijne, programy proakcesyjne)
Jak się okazuje większość przedsiębiorców nie mierzy zbyt ambitnie. Oczekuje jedynie zaledwie minimum, co mogliby osiągnąć. Nie podejmują ryzykownych decyzji, które mogłyby sprawić, aby ich jednoosobowe działalności zamieniły się w „,maszynkę do robienia pieniędzy”. Polscy samozatrudnieni bardziej uważają, że sukcesem rynkowym jest jedynie wniesienie własnej pracy i swojego wysiłku. Nie sięgają wyżej ponieważ brakuje im środków, a po pomoc nie mają odwagi się zwrócić. Samozatrudnieni bowiem nie oczekują pomocy od państwa na sfinansowanie ich działalności, ale bardziej żądają od niego „nieprzeszkadzania” w prowadzeniu własnej działalności. Oczekują zatem bardziej wykształtowania ramy instytucjonalno- prawnej, w której to czym dysponują i to, czego nie wymaga więcej inwestycji to wystarczy aby zapewnić sobie satysfakcjonujący ich dochód.

Samozatrudnienie daje większą poczucie niezależności niż praca na etacie. Oferuje większą swobodę w dysponowaniu własnym budżetem, czasem. Pozwala na zniesienie wielu ograniczeń wywołanych pracą u pracodawców. Dzięki takiej formie zatrudnienia jest szansa na zwiększenie zarobków. Praca na własny rachunek społecznie przyjmowana jest jako prestiż. Wizerunek osoby samozatrudnionej jest odbierany pozytywnie. Człowiek, który samodzielnie pracuje na swój sukces, jest niezależny.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów