Zakładając spółkę z o.o. musisz to wiedzieć!

dannykey

Punkty: 407
23.12.2014 dannykey

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Jest formą prawną przedsiębiorstw. Jest licznie spotykana w krajach europejskich, w tym w Polsce. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania w ograniczonym zakresie.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Należy w nim zawrzeć firmę, siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czas trwania jeżeli jest oznaczony. Organy spółki można powołać w umowie spółki lub w odrębnej uchwale. Minimalny kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5000zł. Wkłady mogą mieć postać pieniężną lub rzeczową. Wniosek o rejestrację spółki musi być zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki.

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o.

  1. Wniosek o rejestrację
  2. Załączniki na formularzu urzędowym
  3. Załączniki, które nie mają postaci urzędowego formularza

Kto może być członkiem zarządu?

Członkiem zarządu może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być ponadto skazana za niektóre przestępstwa wymienione w art. 18 kodeksu spółek handlowych. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani tez uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Kto może reprezentować spółkę?

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy czynności sądowych i pozasądowych. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to sposób reprezentacji określa umowa spółki. Jeżeli natomiast umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Spółkę może reprezentować również rada nadzorcza wtedy gdy wiąże się to z koniecznością uniknięcia konfliktu interesów. Do grona reprezentantów spółki z o.o. możemy zaliczyć również pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników, kuratora, wspólnika i likwidatora, który reprezentuje spółkę w okresie likwidacji.

Co powoduje wygaśnięcie mandatu członka spółki z o.o.?

Po pierwsze, śmierć członka zarządu – powoduje to utratę zdolności prawnej. Po drugie członek zarządu może być w każdym momencie odwołany uchwałą wspólników. Odwołania można dokonać w każdym czasie trwania kadencji i bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Po trzecie, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Po czwarte, popełnienie przestępstw wymienionych w art. 18 kodeksu spółek handlowych powoduje utratę mandatu. Członek spółki z o.o. może również złożyć rezygnację.

Jakie uprawnienia ma rada nadzorcza?

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością spółki, może zostać przyznana jej kompetencja do powoływania członków zarządu. Dokonuje oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego.  Rada nadzorcza jest również uprawniona do badania wszystkich dokumentów spółki.

Plusy spółki z o.o.

Jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorcy wybierają spółkę z o.o. jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Zalety tej nie posiadają spółki osobowe oraz spółka cywilna. W tych spółkach istnieje ryzyko, iż jeśli majątek spółki nie będzie wystarczający na spłatę zobowiązań, niezaspokojeni wierzyciele zwrócą się do wspólników, którzy będą zobowiązani do pokrycia należności z prywatnych majątków.

Ważne jest również to, że spółce z o.o. za zobowiązania spółki odpowiadają swoim majątkiem osobistym członkowie zarządu i likwidatorzy. Odpowiedzialność ta uaktywnia się wtedy, gdy spółka stanie się niewypłacalna, a członek zarządu nie dopełnił obowiązku złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów